Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky Greyp Slovensko

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na webovej stránke: www.greypslovensko.sk Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach. Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti BOSTECH s.r.o., so sídlom Tehelná 7, 915 01, Nové Mesto nad Váhom , spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trenčín, v oddieli Sro,, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, teda spoločnosti BOSTECH s.r.o. a inej fyzickej či právnickej osoby, pred vznikom kúpnej zmluvy a pri jej uzatváraní, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej vždy medzi spoločnosťou BOSTECH s.r.o. ako predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou ako kupujúcim, to všetko v súvislosti s predajom tovaru - bicyklov (ďalej len "bicykle") a ich príslušenstva (ďalej len "príslušenstvo") prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou BOSTECH s.r.o. na internetovej adrese https://www.greypslovensko.sk/ (ďalej len "internetový obchod").

1.2

Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní internetového obchodu predávajúceho a ďalšie súvisiace právne vzťahy.ánka“).

1.3

Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.4

Obchodné podmienky sú voľne prístupné na internetovej adrese: https://www.greypslovensko.sk/ a kupujúcemu je teda umožnená ich archivácia a reprodukcia. Obchodné podmienky sú navyše kupujúcemu doručované spoločne s prijatím objednávky a faktúrou na jeho elektronickú adresu.

1.5 Kontaktné údaje spoločnosti:

BOSTECH s.r.o., so sídlom Tehelná 7, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trenčín.
Tel. číslo: +421 911 33 66 41
Email: info@greypslovensko.sk
Poštová adresa: BOSTECH s.r.o., so sídlom Tehelná 7, 915 01, Nové Mesto nad Váhom

(ďalej ako „predajňa“)
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 2944/59 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09

2 ZMLUVNÉ STRANY A DRUHY KÚPNYCH ZMLÚV

2.1

Predávajúcim je vždy spoločnosť BOSTECH s.r.o., so sídlom Tehelná 7, 915 01, Nové Mesto nad Váhom (ďalej len "predávajúci"). Predávajúci je podnikateľským subjektom, ktorý sa zaoberá predajom bicyklov a ich príslušenstva. bodu.

2.2

Kupujúcim môže byť fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "spotrebiteľ"). V takom prípade je uzavretá kúpna zmluva tzv. spotrebiteľskou zmluvou v zmysle ustanovenia § 52 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka (zák. č 40/1964 Zb., v platnom znení).om liste.

2.3

V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, riadi sa kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu ustanoveniami týchto obchodných podmienok a v otázkach, ktoré v obchodných podmienkach nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnou všeobecne platnou právnou úpravou, a to najmä Občianskym zákonníkom.ť.

2.4

Kupujúcim môže byť aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "podnikateľ").iať.

2.5

V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, riadi sa kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a podnikateľom prostredníctvom internetového obchodu ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ak nie je výslovne v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, a v otázkach, ktoré v obchodných podmienkach nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnou všeobecne platnou právnou úpravou, a to najmä Obchodným zákonníkom (Zákon č. 513/1991 Zb., v platnom znení).e.

2.6

V prípadoch, kedy pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho nie je nutné rozlišovať medzi podnikateľom a spotrebiteľom, sú v týchto obchodných podmienkach tieto subjekty súhrnne označované ďalej len ako "kupujúci"ar.

3 OBJEDNÁVKA TOVARU A KÚPNA ZMLUVA

3.1

Predávajúci vo svojom internetovom obchode zverejňuje katalóg tovaru ponúkaného na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v internetovom obchode.

4 PREPRAVA A DODANIE TOVARU (DODACÍ PORIADOK)

4.1

Spôsoby dodania tovaru zakúpeného v obchode sú predávajúcim určené takto:ľa.

 • v prípade, že zakúpeným tovarom je bicykel, bude bicykel odovzdaný kupujúcemu výhradne prostredníctvom predajne, ktorú kupujúci určí pri realizácii objednávky, a to tak, že túto predajňu vyberie z ponúkaného zoznamu predajní v kroku objednávky - Doručenie,
 • v prípade, že zakúpeným tovarom je príslušenstvo a cyklodoplnky, bude zakúpené príslušenstvo a cyklodoplnky dodané kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (ďalej len ako DPD Slovensko) na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke
 • v prípade, že kupujúci v internetovom obchode predávajúceho kúpi bicykel a zároveň aj príslušenstvo a cyklodoplnky, bude dodanie všetkého tovaru prebiehať ako v prípade bicykla, teda bicykel aj s príslušenstvom a cyklodoplnkami bude možné vyzdvihnúť iba prostredníctvom predajne, ktorú kupujúci určí pri realizácii objednávky, a to tak, že túto predajňu vyberie zo zoznamu predajní v kroku objednávky – Doručenie.

4.2

Dodacia lehota pre bicykle je 2 až 28 pracovných dní s tým, že v tejto lehote bude bicykel pripravený na prevzatie kupujúcim v predajni, ktorú si kupujúci zvolil vo svojej objednávke. Kupujúci bude o možnosti vyzdvihnutia kúpeného tovaru na predajni informovaný predávajúcim prostredníctvom kontaktných údajov kupujúceho uvedených v jeho užívateľskom účte (najmä prostredníctvom elektronickej adresy alebo telefónneho čísla).iteľa.

4.3

Dodacia lehota pre príslušenstvo je 2 až 28 dní s tým, že v tejto lehote bude zakúpené príslušenstvo dodané na adresu kupujúceho prostredníctvom spoločnosti DPD Slovensko, a v prípade, že bolo príslušenstvo objednané spolu s bicyklom, bude príslušenstvo v tejto lehote pripravené na prevzatie kupujúcim v predajni, ktorú si kupujúci zvolil vo svojej objednávke.v.

4.4

V prípadoch, keď je tovar z internetového obchodu dodávaný prostredníctvom spoločnosti DPD Slovensko, riadi sa preprava obchodnými podmienkami spoločnosti DPD Slovensko, zverejnenými na internetovej adrese https://www.dpd.com/sk.

4.5

Spoločne s bicyklom je kupujúcemu dodávaný návod na použitie a záručný list.

4.6

Podmienkou dodania tovaru kupujúcemu je v prípade bezhotovostnej platby úplné zaplatenie kúpnej ceny.

4.7

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.8

Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať celistvosť obalu a obsah zásielky. Kupujúci je povinný upozorniť prepravcu na prípadné poškodenie obalu či obsahu zásielky.

5 KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). Kúpne ceny, uvedené v internetovom obchode pri jednotlivých druhoch tovaru, v sebe už zahŕňajú daň z pridanej hodnoty v aktuálnej výške. V kúpnej cene však nie je zahrnuté dopravné, ktoré predstavuje v prípade objednávky tovaru v hodnote do 20,00 Eur čiastku 7,90 Eur, v prípade objednávky tovaru v hodnote nad 20,00 Eur sa dopravné kupujúcemu neúčtuje. V kúpnej cene nie je zahrnutá cena dobierky, ktorá je 0,90EUR.

5.2

Kúpnu cenu tovaru môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

 • v prípade, že zakúpeným tovarom je príslušenstvo:
  • platbou na dobierku, pričom kupujúci uhradí kúpnu cenu tovaru v hotovosti v okamihu prevzatia tovaru od dopravcu,
  • priamou platbou z účtu kupujúceho prostredníctvom internetbankingu

5.3

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj prípadné náklady spojené s dodaním tovaru uvedené v bode 1. tohto článku obchodných podmienok.

5.4

V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná (v hotovosti) pri prevzatí tovaru.

5.5

V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.6

Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru, vystavený predávajúcim kupujúcemu, zašle predávajúci kupujúcemu v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho spolu s prijatím objednávky a s obchodnými podmienkami.

5.7

Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia.

6 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia plnenia, ak predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. Ak predávajúci tieto svoje informačné povinnosti splnil dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil svoje povinnosti, najneskôr však do 12 mesiacov od prevzatia plnenia. Ak predávajúci nesplní tieto svoje informačné povinnosti ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 12 mesiacov a 14 dní od prevzatia plnenia.

6.2

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode alebo z dôvodu neprevzatia zásielky kupujúcim v odbernej lehote 18 kalendárnych dní. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

6.3

Ak sa spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od zmluvy, urobí tak doručením odstúpenia listinnou formou na adresu sídla predávajúceho, ktorá je BOSTECH s.r.o., so sídlom Tehelná 7, 915 01, Nové Mesto nad Váhom. Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č.1 týchto obchodných podmienok. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi uviesť v odstúpení číslo účtu alebo adresu pre vrátenie peňazí, v opačnom prípade bude úhrada uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe. Spotrebiteľ sa po odstúpení od zmluvy zaväzuje doručiť predávajúcemu zakúpený tovar najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, a to v stave, v akom mu bol dodaný, tzn. kompletný, so všetkou dokumentáciou a príslušenstvom a nepoškodený. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

6.4

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

6.5

V prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

6.6

Predávajúci sa zaväzuje vrátený tovar prevziať späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil, a to vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru spôsobom podľa ods.5 tohto článku. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci.

6.7

Spôsoby vrátenia tovaru zakúpeného v internetovom obchode pri odstúpení od zmluvy a spôsob vrátenia platby za zakúpený tovar pri odstúpení od zmluvy sú predávajúcim určené takto:

 • V prípade, že je zakúpeným tovarom príslušenstvo a cyklodoplnky, kupujúci zašle tovar na adresu predávajúceho BOSTECH s.r.o., so sídlom Tehelná 7, 915 01, Nové Mesto nad Váhom pričom platba za tento zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 • V prípade, že je zakúpeným tovarom bicykel, kupujúcemu sa odporúča odovzdať tovar v predajni, ktorú si kupujúci určil pri realizácii objednávky, pričom platba za tento zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po tom ako tento tovar kupujúci odovzdá v uvedenej predajni, alebo ktorejkoľvek predajni predávajúceho.
 • V prípade, že je zakúpeným tovarom bicykel a zároveň príslušenstvo a cyklodoplnky, kupujúcemu sa odporúča odovzdať tovar v predajni, ktorú si kupujúci určil pri realizácii objednávky, pričom platba za tento zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po tom ako tento tovar kupujúci odovzdá v uvedenej predajni, alebo ktorejkoľvek predajni predávajúceho

6.8

Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,90 EUR do 150,- EUR.

6.9

Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša a aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,90 EUR do 150,- EUR.

6.10

Spotrebiteľ berie na vedomie, že pokiaľ ním vrátený tovar bude poškodený či vzhľadom k odstúpeniu neprimerane opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči spotrebiteľovi nárok na náhrady škody jemu tým vzniknuté, ktoré spočívajú v zodpovednosti spotrebiteľa za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).

6.11

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. najmä:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

6.12

Ustanovenia tohto článku obchodných podmienok sa nevzťahuje na podnikateľov.

7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE (REKLAMAČNÝ PORIADOK)

7.1

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Prevzatím tovaru sa rozumie okamih prevzatia tovaru kupujúcim od dopravcu v prípade príslušenstva alebo okamih prevzatia tovaru kupujúcim v predajni zvolenej kupujúcim v objednávke v prípade bicykla alebo v prípade bicykla a príslušenstva.

7.2

Pri kúpe bicykla vystaví predávajúci kupujúcemu záručný list, ktorý kupujúci dostane spolu s bicyklom v predajni zvolenej kupujúcim v objednávke, pri kúpe príslušenstva potom ako doklad o záruke slúži kupujúcemu faktúra, ktorú kupujúci dostane spoločne s obchodnými podmienkami na svoju elektronickú adresu.

7.3

Kupujúcemu sa odporúča dodaný tovar pri prevzatí prehliadnuť. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú predávajúcim uznané.

7.4

V prípade, že kupujúci v internetovom obchode zakúpil iba príslušenstvo, reklamáciu tohto príslušenstva a jeho záručný servis zaisťuje predávajúci - spoločnosť BOSTECH s.r.o. Kupujúcemu sa odporúča zaslať reklamáciu písomne na adresu sídla predávajúceho, ktorá je BOSTECH s.r.o., so sídlom Tehelná 7, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, spoločne so sprievodným listom, v ktorom popíše dôvody reklamácie, priložiť reklamovaný tovar a faktúru. Predávajúci kupujúcemu potvrdí uplatnenie reklamácie vyrozumením na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte. O výsledku reklamácie bude kupujúci vyrozumený na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte a písomne na adresu uvedenú v objednávke, príp. adresu uvedenú pri reklamácii.

7.5

V prípade, že kupujúci v internetovom obchode zakúpil len bicykel alebo bicykel a zároveň aj príslušenstvo, reklamáciu a záručný servis zaisťuje predávajúci vždy prostredníctvom predajne predávajúceho, pričom sa kupujúcemu odporúča aby sa obrátil na tú predajňu, ktorú určil pri realizácii objednávky a prostredníctvom ktorej bol kupujúcemu reklamovaný bicykel a prípadne aj príslušenstvo, zakúpené spoločne s bicyklom, dodané.

7.6

Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, teda do 30 dní odo dňa doručenia tovaru vrátane všetkých informácií a dokumentov potrebných na uplatnenie reklamácie predávajúcemu na jeho uvedenú adresu. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na podnikateľov.

7.7

V záručnej dobe je možné reklamovať vady tovaru zakúpeného v internetovom obchode, ale záruka sa nevzťahuje na nižšie uvedené vady:

 • vady spôsobené poškodením v dôsledku udalostí majúcich pôvod vo vyššej moci (požiare, záplavy, zemetrasenia, a podobne),
 • vady spôsobené nevhodným užívaním tovaru na účely, pre ktoré nie je tovar určený,
 • vady spôsobené bežným opotrebením (pri bicykloch napr. bežné opotrebovanie jeho gumových častí – plášte, duše, brzdové gumičky,...),
 • vady spôsobené neodbornými zásahmi do konštrukcie tovaru,
 • vady na bicykloch spôsobené zaobchádzaním a používaním v rozpore s návodom na použitie,
 • v prípade bicyklov sa záruka nevzťahuje tiež na vady spôsobené užívateľom – poškodenie výrobku jeho neodborným zostavením (napr.: nedostatočné zasunutie sedlovej trubky do rámu a predstavca do vidlice, nedostatočné utiahnutie pedálov v kľukách), nesprávnym používaním a zanedbaním starostlivosti o bicykel (napr.: nedotiahnuté kľuky k stredovej osi, nevhodné uskladnenie), poškodenie vzniknuté haváriou, neodbornou opravou, nesprávnou údržbou bicykla, poškodenie vzniknuté zámenou komponentov za nekompatibilné s danou výbavou bicykla, technickým zásahom do rámu bicykla a na vady spôsobené mechanickým poškodením – opotrebovaním pri bežnom používaní bicykla (napr.: poškodenie laku).

7.8

Kupujúcemu sa odporúča nechať si zakúpený bicykel odborne zmontovať v odbornom cykloservise a nechať si túto skutočnosť potvrdiť na záručnom liste. Predávajúci okrem vyššie uvedených chýb neručí ani za chyby spôsobené neodbornou montážou bicykla kupujúcim alebo inou osobou v rozpore s ustanovením tohto odseku.

7.9

Kupujúcemu sa ďalej odporúča pri bicykloch podstúpiť pravidelné odborné prehliadky bicykla v odbornom cykloservise, a to po každých 500 najazdených kilometroch, avšak najmenej raz ročne. Pre prípad následnej reklamácie si kupujúci nechá potvrdenie o podstúpení odbornej prehliadky vyznačiť na záručnom liste. Predávajúci neručí za poškodenie bicykla spôsobené v dôsledku zanedbania tejto povinnosti kupujúcim.

7.10

Okrem všetkých vyššie uvedených prípadov neručí predávajúci za poškodenie tovaru ani v prípade, že kupujúci skladuje zakúpený tovar v nevhodných podmienkach (napr. zvýšená prašnosť a vlhkosť prostredia atď.).

7.11

Za poškodenie tovaru sa nepovažuje ani vypršanie životnosti tovaru (napríklad batérií dodávaných spolu s niektorým príslušenstvom činí životnosť cca 6 mesiacov).

7.12

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že predávaná vec má požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť. Predávaná vec musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahuje na podnikateľov.

7.13

Spotrebiteľ má ďalej v závislosti na povahe poškodenia tovaru pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na podnikateľov.

7.14

V prípade reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov s týmto odstúpením spojených.

7.15

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru alebo jeho súčasti, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie.

7.16

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7.17

Ustanovenia odseku 6. a odseku 12. až odseku 16. tohto článku obchodných podmienok sa nevzťahuje na podnikateľov. Zodpovednosť predávajúceho za chyby tovaru sa v prípade kupujúceho - podnikateľa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení).

8 DORUČOVANIE

8.1

Všetky oznámenia, správy či iné úkony súvisiace s kúpnou zmluvou musia byť druhej zmluvnej strane doručené, a to buď písomne, elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na adresu elektronickej pošty a adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte, prípadne inú kupujúcim uvedenú adresu. Predávajúcemu sa doručuje na adresu: je BOSTECH s.r.o., so sídlom Tehelná 7, 915 01, Nové Mesto nad Váhom. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

8.2

Správy, oznámenia a iné úkony sú druhej zmluvnej strane doručené v nižšie uvedených okamihoch:

 • v prípade doručovania elektronickou poštou alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb okamihom, kedy mala zmluvná strana objektívnu možnosť sa so správou, oznámením či iným úkonom oboznámiť,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát odoprie (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať.

9 INFORMÁCIA O MOŽNOSTI A PODMIENKACH RIEŠENIA SPORU PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMU ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

9.1

Kupujúci ako spotrebiteľ (nie podnikateľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z., ktorými je orgán alternatívneho riešenia sporu a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. §12 zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

9.2

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčíslená hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na stránke www.economy.gov.sk.

10 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, pri svojej registrácii na internetových stránkach eshopu alebo odoslaní objednávky môže predávajúcemu dobrovoľne poskytnúť nasledujúce osobné údaje oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, dátum alebo rok narodenia, adresu trvalého bydliska a adresu dodania vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

10.2

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, pri svojej registrácii na internetových stránkach eshopu alebo odoslaní objednávky môže predávajúcemu dobrovoľne poskytnúť svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

10.4

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim alebo za účelom zasielania newsletteru.

10.5

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 15 ods. 1 ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

10.6

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

10.7

Právo kupujúceho podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

10.8

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

10.9

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho:

 • kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 • namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

10.10

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 28 ods. 1 písm. d) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 29 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

10.11

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o. , Technická 7 , 821 04 Bratislava, IČO: 35834498
 • BOSTECH s.r.o., so sídlom Tehelná 7, 915 01, Nové Mesto nad Váhom

10.12

Osobné údaje kupujúceho nebudú zverejnené ani poskytnuté do 3. krajín.